Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Program Wsparcia Polskiego Przemysłu (Polish Industry Incentive Scheme - PLIIS)

W celu zapewnienia jak najlepszego dostosowania krajowego sektora kosmicznego nowych państw członkowskich do udziału w programach i projektach po przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) umowy akcesyjne z tą Agencją ustanawiają specjalne mechanizmy, które obowiązują w okresie przejściowym. Tzw. Industry Incentive Scheme, stosowany również w przypadku Czech, Rumunii, Węgier i Estonii zakłada, że 45% składki na programy obowiązkowe będzie przeznaczane na „finansowanie działań mających na celu dostosowanie przemysłu, operatorów, środowiska naukowego i innych podmiotów do wymogów Agencji, w szczególności w zakresie działań obowiązkowych”. 
W praktyce te środki finansowe pozostają w dyspozycji specjalnie stworzonego wspólnego Zespołu Zadaniowego (Task Force) złożonego z przedstawicieli Polski i ESA, który nadzoruje organizowanie przetargów dostępnych wyłącznie dla polskich podmiotów (mechanizm zbliżony do porozumienia PECS), zwłaszcza w obszarach aktywności Agencji o szczególnym zainteresowaniu dla Polski, oraz podejmuje inne działania zmierzające do maksymalnego zintegrowania polskiego przemysłu z działaniami ESA (np. warsztaty, szkolenia itp.). O pozostałą część polskiej składki na programy obowiązkowe przeznaczaną na kontrakty dla przemysłu polskie przedsiębiorstwa ubiegają się zgodnie z ogólnymi zasadami i procedurami przetargowymi ESA.  

Wnioski złożone na konkursy ogłoszone przez Task Force PL - ESA

Nabory wniosków                   Przemysł        Jednostki naukowe                  Razem:                                                                                                                                                                                               i CBRI                                                    
 I Konkurs                                  56                            18                                 74
II konkurs                                   49                            21                                70
III konkurs (listopad 2015)          28                              4                                 32 
III konkurs (luty 2016)                 15                              4                                 19
III konkurs (kwiecień 2016)         12                              2                                 14
III konkurs (lipiec 2016)              21                              6                                 27
III konkurs (listopad 2016)          34                              4                                 38
III konkurs (do lutego 2017)        16                              3                                 19
III konkurs (do kwietnia 2017)     13                              4                                 17
III konkurs (do lipca 2017)          18                              7                                 25                                                

                           Razem:          262                            73                               335

O wynikach konkursu ESA informuje bezpośrednio wszystkich wnioskodawców. Podmioty, które nie zostały zakwalifikowane mogą zwrócić się do Agencji z prośbą o szczegółowy briefing wyjaśniający przyczyny decyzji  (spotkanie takie lub telekonferencja trwa ok. 45 min.). Informacja o naborze wniosków w ramach PLIIS będzie zamieszczana na stronach:  Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl),  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: portalu EMITS http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main,stronie www.mr.gov.pl/kosmos

Wnioski zaakceptowane przez Task Force PL - ESA

                                            Przemysł         Jednostki naukowe i CBR          Razem:      

I konkurs                                   26                               7                                33                                                                 
II konkurs                                  24                               5                                29
III konkurs (listopad 2015)         12                               0                                12
III konkurs (luty 2016)                 5                               2                                 7
III konkurs (kwiecień 2016)         3                                1                                 4
III konkurs (lipiec 2016)              10                               4                                14
III konkurs (listopad 2016)          17                               2                                19
III konkurs (luty 2017)                10                               2                                12
III konkurs (kwiecień 2017)           2                               2                                  4
III konkurs (lipiec 2017)               10                              2                                 12

                           Razem:          115                             26                               141

Wnioski złożone i zaakceptowane wg. przedmiotu:

                                               Złożone           Zaakceptowane

Sprzęt i urządzenia                     22                               10
Badania i rozwój                          204                              93
Czynności przygotowawcze           47                              16
Aplikacje, produkty i usługi          62                              22

                            Razem:          335                             141 

 

Lista priorytetowych projektów w  konkursach Task Force ESA-PL w latach 2013-2016 rekomendowanych do realizacji przez Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce - wg. podmiotu wnioskującego. (PDF 298 KB)

Procedura uzyskania listu poparcia (Letter of suport) polskiej delegacji w wybranych programach opcjonalnych ESA

Podczas Rady Ministerialnej ESA w Neapolu w listopadzie 2012 r. Polska przystąpiła do 10 programów opcjonalnych. Zgodnie z zasadami realizacji niektórych programów opcjonalnych ESA (GSTP, ARTES 20 – IAP, PRODEX) niezbędnym warunkiem możliwości udziału w planowanych przetargach podmiotów z danego kraju jest wcześniejsze zgłoszenie do ESA przez delegację tego państwa zainteresowania konkretnym tematem, wraz z deklaracją maksymalnego udziału finansowego.
Letter of Support oznacza zobowiązanie danego kraju do pokrycia określonych kosztów projektu w wypadku, gdy pochodzący z tego państwa wykonawca wygra przetarg ESA. Ogólne opisy planowanych działań są regularnie publikowane na portalu EMITS w formie kompendiów obejmujących kolejny rok lub dwa lata. Wybrane tematy, zatwierdzone przez Komitet ds. Polityki Przemysłowej ESA, są umieszczane na EMITS jako ogłoszenia o planowanych przetargach (IITT – Intended Invitations To Tender), a następnie jako przetargi (ITT) otwarte dla państw, które zadeklarowały swoje zainteresowanie i gotowość finansowania.
Polskie podmioty, które chcą uczestniczyć w przetargach w ramach wybranych programów opcjonalnych, muszą złożyć wniosek o tzw. Letter of Support polskiej delegacji, zgodnie z procedurą opisaną poniżej. Należy pobrać i uzupełnić fiszkę właściwą projektu:

Uwaga: Wypełniony wniosek powinien mieć objętość 3 do 6 stron dla każdej wersji językowej.
W fiszce projektu, zgodnie ze wzorem należy krótko przedstawić zakres merytoryczny i techniczny całego projektu, opisać rolę i zadania Wnioskodawcy (polski podmiot może składać do EMITS wnioski samodzielnie lub jako partner w międzynarodowym lub krajowym konsorcjum), korzyści z realizacji projektu (w tym korzyści technologiczne i możliwości przyszłych zastosowań rozwiązań opracowanych w ramach projektu) oraz harmonogram rzeczowy i finansowy.Wypełnioną fiszkę w języku polskim i angielskim należy przesłać w formie elektronicznej – jako pliki PDF oraz niezabezpieczone dokumenty Word, do Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju na adres: kosmos@mr.gov.pl, a w przypadku programu PRODEX również do Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres: beata.mikolajek-zielinska@nauka.gov.pl.
Wnioski rozpatruje polski Zespół Zadaniowy, tzw. Task Force PL, złożony z przedstawicieli resortów i wskazanych przez nich ekspertów (powołany decyzją Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Kosmicznej w Polsce). Podstawą do oceny i wyboru projektów jest prawidłowo i szczegółowo wypełniony formularz projektowy. Ostateczną decyzję podejmuje Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w formie uchwały.
Procedura oceny wniosków trwa do 6 tygodni od złożenia wniosku. Po tym terminie Wnioskodawca jest informowany o decyzji Zespołu Międzyresortowego.W przypadku pozytywnej decyzji, delegacja polska przekazuje do ESA swój list poparcia (Letter of Support), podpisany przez Przewodniczącą polskiej delegacji do ESA, a wnioskodawca uczestniczy w wybranym przetargu zgodnie z odpowiednimi procedurami Agencji.

Programy opcjonalne ESA współfinansowane przez Polskę.

Delegacja polska uczestnicząca w posiedzeniu Rady ESA na szczeblu ministrów państw członkowskich właściwych do spraw kosmosu, które miało miejsce w dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Lucernie/Szwajcaria, zadeklarowała współfinansowanie niżej wymienionych programów opcjonalnych Europejskiej Agencji Kosmicznej, umożliwiając tym samym uczestnictwo polskich podmiotów sektora kosmicznego w ich realizacji, w oparciu o ww. zasady:

 1. Earth Observation Envelope Programme 5th Period EOEP 5 (2017-2021) - 9.70 M€,
 2. ARTES Future Preparation (2017-2019) – 0,25 M€,
 3. ARTES Next Generation Platform NEOSAT (2013-2020)- 2,12 M€,
 4. ARTES Integrated Application Promotions IAP (faza 3, 2017-2019) – 5,0 M€,
 5. Navigation Innovation and Support Programme NAVISP (element 2, 2017 – 2019)
  – 1,5 M€,
 6. Future Launchers Preparatory Programme FLPP (okres 3 NEO,2017-2019)
  – 3,75 M€,
 7. European Exploration Envelope Programme E3P (okres 1, 2017-2019) – 3,8 M€,
 8. Space Situational Awareness Programme SSA(okres 1, 2017-2019) – 6,0 M€,
 9. General Support Technology Programme GSTP (element 1, 2017-2019) – 7,57 M€,
 10. Prodex (http://sci.esa.int/prodex/46334-the-esa-prodex-programme/) – 5,0 M€,

"Kosmiczne pożyczki" Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Pożyczki dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sektorze technologii kosmicznych i współpracujących z współpracujących z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami („Beneficjenci”).

1. maksymalna wysokość pożyczki udzielonej jednorazowo, jednemu Beneficjentowi nie może przekroczyć kwoty 2.000.000,00 zł;
2. przeznaczenie pożyczki: finansowanie kosztów związanych z wykonywaniem umów zawartych przez Beneficjenta z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami;     
3. okres pożyczkowy:do 5 lat, z możliwością wydłużenia do 7 lat pod warunkiem uzyskania zabezpieczenia rzeczowego,
4. oprocentowanie: WIBOR + marża w wysokości co najmniej 2%  - ostateczny poziom marży dla danego Beneficjenta, uzależniony będzie od oceny dokonanej przez ARP S.A., dotyczącej ryzyka transakcji i zabezpieczeń zobowiązań Beneficjenta wynikających z udzielenia mu pożyczki;
5. zabezpieczenia wymagane:
a) bezpośrednia cesja wierzytelności z umowy zawartej przez Beneficjenta z organizacjami narodowymi lub międzynarodowymi, których celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej i/lub ich podwykonawcami, będącej przedmiotem finansowania albo w przypadku braku możliwości dokonania w/w cesji umowne zobowiązanie Beneficjenta do przekazywania na rzecz ARP S.A., otrzymanych przez Beneficjenta od ESA środków w związku z wykonywaniem danej umowy wraz z pełnomocnictwem do rachunku bankowego, na który będą wpływać w/w środki;
b) weksel własny „in blanco ” z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Beneficjenta;
c) oświadczenie Beneficjenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kpc, do kwoty stanowiącej równowartość  150% kwoty udzielonej pożyczki.
          
Kontakt:
Paweł Pacek, Wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP SA pawel.pacek@arp.pl, tel. 501 216 190  
Barbara Hajdas, Wicedyrektor Biura Usług Finansowych ARP SA barbara.hajdas@arp.pl, tel. 510 052 003