Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Organizacje działające w obszarze badań i eksporacji kosmosu

Polska Agencja Kosmiczna POLSA

Polska Agencja Kosmiczna POLSA powstała na mocy ustawy z dnia 26 września 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1533). Zadaniem Agencji jest wspieranie polskiego przemysłu kosmicznego poprzez łączenie świata biznesu i nauki oraz świadczenie pomocy rodzimym przedsiębiorcom w pozyskiwaniu funduszy z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).Zadaniem Polskiej Agencji Kosmicznej jest przyczynianie się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z sektora kosmicznego oraz efektywne zachęcenie podmiotów sektora wysokich technologii czy IT do zaangażowania w technologicznie nowy obszar działalności gospodarczej, jakim jest przemysł kosmiczny. Zadanie to będzie realizowane poprzez: zwiększenie udziału polskich podmiotów w programach i projektach kosmicznych realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną oraz Unię Europejską, wspieranie współpracy biznesu z sektorem badawczo-rozwojowym w zakresie technologii kosmicznych i technik satelitarnych, umożliwianie nawiązywania kontaktów i współpracy z zagranicznymi partnerami stymulowanie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw w zakresie technologii kosmicznych, pobudzanie zdolności adaptacji przedsiębiorstw do wymagań przemysłu kosmicznego, świadczenie eksperckich usług doradczych i szkoleniowych.

Więcej o Polskiej Agencji Kosmicznej i jej działaniach na stronach POLSA.

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk CBK PAN

Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk jest jedynym w Polsce instytutem, którego cała działalność merytoryczna związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni wokółziemskiej, ciał Układu Słonecznego i samej Ziemi przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i technik satelitarnych. Główne obszary aktywności CBK PAN to:

 • prowadzenie prac naukowych opierających się na wynikach eksperymentów satelitarnych dotyczących fizyki przestrzeni kosmicznej oraz fizycznych i geodynamicznych procesów zachodzących na Ziemi i innych planetach,
 • udział w misjach kosmicznych i programach badawczych - krajowych i międzynarodowych,
 • konstruowanie naukowych instrumentów kosmicznych oraz systemów i podsystemów satelitarnych,
 • rozwój technologii kosmicznych, wykorzystanie technik satelitarnych dla potrzeb zastosowań naziemnych związanych z telekomunikacją, nawigacją i obserwacjami Ziemi,
 • kształcenie doktorantów i współpraca z uczelniami,
 • wspieranie rozwoju polskiego przemysłu kosmicznego poprzez edukację, transfer wiedzy i technologii,
 • promocja działalności kosmicznej w Polsce i na świecie, działalność ekspercka na potrzeby polskiego rządu, parlamentu i władz samorządowych.

Więcej o CBK PAN i jego działalności na stronie PAN.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A Agencja prowadzi, w ramach działań ukierunkowanych na wspieranie rozwoju polskiej gospodarki, programy wsparcia adresowane do wybranych sektorów gospodarczych. Jednym z sektorów, dla którego ARP przygotowała dedykowany program wsparcia jest sektor technologii kosmicznych.

Więcej na stronie Agencji…..

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych EUMETSAT

Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT) powstała w 1986 r. celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania satelitarnego systemu obserwacyjnego dla meteorologii i klimatologii dla potrzeb krajów Europy. Satelity będące własnością EUMETSAT-u pozwalają na ciągłe monitorowanie: atmosfery, oceanów oraz powierzchni lądu, dostarczając danych, obrazów i produktów informacyjnych wykorzystywanych przez służby meteorologiczne, hydrologiczne, oceanograficzne oraz instytucje zajmujące się monitorowaniem zmian klimatycznych. Jest to organizacja międzyrządowa, finansowana ze składek krajów członkowskich.

Aktualnie do EUMETSAT należy 26 krajów: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy, a krajami, które zawarły umowę o współpracy są: Bułgaria, Litwa, Estonia, Islandia i Serbia. Siedzibą organizacji jest Darmstadt (Niemcy).

EUMETSAT jest w chwili obecnej właścicielem 4 satelitów geostacjonarnych: METEOSAT-7, 8, 9 i 10, dwóch satelitów na orbitach polarnych: METOP-A i B, współwłaścicielem satelity oceanograficznego Jason-2 oraz operatorem obsługującym dystrybucję danych i produktów z wielu misji satelitarnych.Działanie EUMETSAT-u skupia się wokół programów obowiązkowych oraz opcjonalnych.

W chwili obecnej realizowane są następujące programy obowiązkowe:

 • MTP (METEOSAT Transition Programme), w ramach którego funkcjonuje ostatni satelita geostacjonarny z tej serii - METEOSAT-7, zlokalizowany nad Oceanem Indyjskim. Zapewnione jest jego funkcjonowanie do 2015 roku.
 • MSG (Meteosat Second Generation), podstawowy system satelitów geostacjonarnych składający się aktualnie z 3 satelitów tej serii. Pierwszy z nich został wyniesiony na orbitę w 2002 roku, ostatni MSG-4 został wyniesiony w 2015 r. Oczekiwane jest funkcjonowanie tego systemu do ok. 2022 roku.
 • MTG (Meteosat Third Generation) – program budowy satelitów geostacjonarnych i segmentu naziemnego jest w trakcie realizacji. Pierwszy z satelitów tej generacji znajdzie się na orbicie w 2018 r. Program zapewni dane dla użytkowników do drugiej połowy lat 30-tych XXI wieku.
 • EPS (EUMETSAT Polar System) – program satelitów na orbitach polarnych, aktualnie wykorzystujący dwa satelity METOP-A i B. Ostatni satelita tej serii zostanie wyniesiony na orbitę w 2017 roku.
 • EPS-SG Preparatory Programme – program przygotowawczy do nowego systemu satelitarnego będącego kontynuacją systemu EPS w latach 2019-2040. Pełny program jeszcze nie został zaakceptowany do realizacji.

Ponadto organizacja EUMETSAT prowadzi programy opcjonalne. Najważniejsze dotyczą misji oceanograficznych Jason. Zrealizowany został program Jason-2, rozpoczęty w 2003 r. Satelitę o tej nazwie jest wykorzystywano od 2008 roku (program ten został przedłużony na lata 2013 – 2015). Program Jason-3 zatwierdzony w 2010 roku pozwoli na kontynuację misji satelity Jason w latach 2014-2019. Satelita o nazwie Janson-3 został wyniesiony na orbitę w lutym 2016 r. Koszty utrzymania serwisu operacyjnego będą finansowane przez Komisję Europejską w ramach programu Copernicus/GMES. Przed jego zakończeniem, tj. około roku 2018, planowane jest umieszczenie na orbicie satelity w ramach programu Jason-CS (Continuity Service). Będzie to program współfinansowany przez: Copernicus (Komisję Europejską), ESA, EUMETSAT i NOAA.

Satelity oceanograficzne dostarczają danych pozwalających na monitorowanie topografii mórz i oceanów. Pozwalają na monitorowanie w Polsce zagrożeń związanych z podnoszeniem się poziomu Morza Bałtyckiego, powodziami wlewowymi na wybrzeżu, silnym wiatrem oraz falowaniem.

Przekazywanie i uzyskiwanie informacji z wykorzystaniem technik satelitarnych jest również kluczowe dla rozwoju i integracji systemów nadzoru morskiego, które służą wzmocnieniu bezpieczeństwa i ochrony żeglugi morskiej oraz przeciwdziałaniu niebezpieczeństwom grożącym ekosystemom morskim w obszarach morskich RP. Znaczenie tych spraw zostało podkreślone w dokumencie rządowym z 2009 roku pt. „Założenia Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku”. Polska uczestniczy w pracach i finansuje działalność organizacji ESA i EUMETSAT oraz programu Copernicus (dawniej GMES). W chwili obecnej działania tych podmiotów są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Niezbędna jest koordynacja decyzji podejmowanych w poszczególnych instytucjach, a dotyczących w wielu przypadkach tych samych programów. Przykładem może być program satelitów i przyrządów Sentinel realizowany przez ESA. Jest on finansowany przez program Copernicus ze środków Komisji Europejskiej. Są one budowane przez ESA. Z kolei organizacja EUMETSAT będzie operacyjnie eksploatowała i dystrybuowała dane z Satelity 3, przyrząd Sentinel-4 zostanie umieszczony na serii satelitów MTG, a przyrząd Sentinel-5 na serii satelitów EPS-SG będących własnością EUMETSAT-u. Stąd decyzje dotyczące akceptowania tych programów na poziomie Copernicus, ESA i EUMETSAT powinny być skoordynowane i przekładać się na powrót środków wpłacanych przez Polskę, poprzez system ich redystrybucji organizacji ESA i EUMETSAT.

Polska współpracuje z tą organizacją od 2000 roku, początkowo jako członek współpracujący. Pełne członkostwo uzyskała w lipcu 2009 r. Składka członkowska Polski wynika z systemu jej wyliczania przyjętego przez EUMETSAT, biorącego pod uwagę wysokość PKB, którego poziom, dla celów wyliczenia składki, jest aktualizowany co 3 lata. Niemniej głównym czynnikiem wpływającym na jej wysokość są realizowane przez EUMETSAT programy obowiązkowe i opcjonalne. W związku z rozpoczęciem realizacji systemu METEOSAT Trzeciej Generacji (MTG) oraz planowaną akceptacją programu Eumetsat Polar System – Drugiej Generacji, w kolejnych latach składka Polski ulegnie istotnemu zwiększeniu, sięgając w latach 2016-2019 kwoty rzędu 11 mln EUR. 

Więcej informacji o tej organizacji można znaleźć na stronie EUMETSAT.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego ZPSK

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) powstał 31 października 2012 roku i aktualnie zrzesza 50 polskich podmiotów (przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych) działających w sektorze kosmicznym. Misją Związku jest stworzenie silnego polskiego sektora kosmicznego, który będzie z powodzeniem konkurował na europejskim rynku. Głównym celem Związku jest konsolidacja środowiska przedsiębiorców, ośrodków badawczych oraz organizacji zainteresowanych eksploracją przestrzeni kosmicznej oraz prowadzeniem badań naukowych i prac wdrożeniowych związanych z produktami i technologiami o zastosowaniach kosmicznych.
Więcej informacji o Związku i jego działalności dostępne jest na stronie Związku.

Informacje prezentujace profile działalności podmiotów członowskich Związku dostępne są na ww. stronie:

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (KBKS PAN)

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN (KBKS PAN) kadencji 2015-18 realizuje następujące zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 17 Prezydium PAN z dnia 22 marca 2011 r.:

 • integrowanie i stymulowanie w Polsce badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej oraz współpraca z naukowymi organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w tej dziedzinie i reprezentowanie w nich Polski,
 • wspieranie działań dotyczących uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej i utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej,
 • promowanie badań kosmicznych w radiu, telewizji oraz innych środkach masowego przekazu.

Więcej informacji o KBKS PAN.

Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory ESO)

ESO, Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory), jest czołową międzyrządową organizacją astronomiczną w Europie i najbardziej efektywnym obserwatorium astronomicznym na świecie. ESO udostępnia astronomom najnowocześniejsze urządzenia badawcze. Jest finansowane przez Austrię, Belgię, Brazylię, Czechy, Danię, Finlandię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Portugalię, Szwajcarię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Włochy. Kilka innych krajów wyraziło zainteresowanie członkostwem w organizacji. Główna misją ESO, wyrażoną w Konwencji z 1962 roku, jest dostarczanie astronomom i astrofizykom najnowocześniejszych urządzeń badawczych oraz umożliwienie prowadzenia czołowych badań w najlepszych warunkach. Roczne składki od krajów członkowskich wynoszą łącznie około 131 milionów euro, a organizacja zatrudnia około 730 pracowników. Budując i zarządzając wieloma najpotężniejszymi na świecie teleskopami naziemnymi, a także umożliwiając ważne naukowe odkrycia, ESO oferuje liczne możliwości transferu technologii, kontrakty technologiczne i jest świetną prezentacją możliwości europejskiego przemysłu. Więcej informacji o ESO dostępne jest na stronie ESO.

Komitet Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ

Komitet Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ (COPUOS) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne w 1959 roku w celu uregulowania działalności zakresie badań i użytkowania przestrzeni dla dobra całej ludzkości: dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju. Komitet  miał za zadanie dokonanie przeglądu współpracy międzynarodowej w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, które mogą być podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, promocję programów badań kosmicznych, także przez analizowanie problemów prawnych wynikających z eksploracji kosmosu.

Więcej informacji o COPUOS i jego działalności dostępne jest na stronie COPUOS.

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Kosmicznych EURISY

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Kosmicznych EURISY, utworzone w 1989 r., którego podstawowym zadaniem jest identyfikacja praktycznych zastosowań technologii satelitarnych w gospodarce i administracji i promowanie takich przykładów dobrych praktyk poprzez organizowanie w formule peer-to-peer  wymiany praktycznych doświadczeń z wdrażania, także podczas warsztatów, konferencji, studiów przypadków, oraz ich prezentacje stronie internetowej oraz w wydawnictwach EURISY. W tym celu EURISY zrzesza szerokie spektrum podmiotów aktywnych w dziedzinie eksploracji kosmosu, począwszy od narodowych agencji kosmicznych, poprzez podmioty badawczo-wdrożeniowe i przedsiębiorstwa. EURISY ściśle współpracuje z użytkownikami końcowymi by obserwować, zrozumieć i udokumentować przeszkody w upowszechnieniu innowacji związanych z inwestycjami w kosmosie. Jest to podstawą do powiązania EURISY z środowiskiem „podmiotów kosmicznych” i komunikacji ze środowiskiem decydentów polityczno-gospodarczych.EURISY intensywnie rozwija kontakty z władzami lokalnymi i regionalnymi, środowiskiem małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych i większych firm z całej Europy, co pozwala działać na rzecz wykorzystania usług geokosmicznych, które są już dostępne.

Więcej informacji o EURISY i jej działalności dostępnych jest na stronie EURISY.