Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Big Data from Space Conference 2019

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza na (współorganizowaną z EC Joint Research Centre i European Union Satellite Centre) Big Data from Space Conference 2019, która odbędzie się w Monachium, Niemcy w dniach 19-21 lutego 2019 r. Gospodarzem konferencji będzie Niemiecka Agencja Kosmiczna DLR.

Formuła konferencji umożliwia zarówno uczestnictwo w charakterze słuchacza przedstawianych  prelekcji/prezentacji jak i aktywne uczestnictwo poprzez zgłoszenie do programu konferencji materialu w wybranym obszarze tematycznym.

Poszerzone informacje o konferencji, w tym jej obszary  tematyczne, kluczowe terminy związane z przygotowaniem konferencji oraz  formularz zgłoszenia/rejestracji dostępne są w Internecie.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Budżet Unii Europejskiej na program kosmiczny w latach 2020-2027: 16 mld €.

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027 Komisja proponuje przeznaczyć 16 mld euro na pomoc w utrzymaniu i dalszym wzmacnianiu wiodącej roli UE w sektorze przestrzeni kosmicznej. W komunikacie UE zaproponowano połączenie wszystkich istniejących i nowych działań związanych z przestrzenią kosmiczną w ramach jednego programu.Nowy program kosmiczny zapewni utrzymanie istniejącej infrastruktury i usług oraz wprowadzi szereg nowych rozwiązań:

  • Wspieranie silnego i innowacyjnego przemysłu kosmicznego: nowy program kosmiczny poprawi dostęp do finansowania ryzyka dla przedsiębiorstw typu start-up działających w sektorze kosmicznym. Jednocześnie Komisja zbada możliwość stworzenia specjalnego instrumentu kapitałowego w ramach programu InvestEU. Nowy program kosmiczny stworzy partnerstwa innowacyjne na potrzeby opracowywania i nabywania innowacyjnych produktów i usług; ułatwi przedsiębiorstwom typu start-up dostęp do obiektów badawczych i obiektów przetwarzania, a także będzie promować działania w zakresie certyfikacji i normalizacji. Program będzie realizowany wraz z programem „Horyzont Europa”, co zapewni współpracę w zakresie badań naukowych i innowacji w sektorze kosmicznym.
  • Utrzymanie autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego dostępu UE do przestrzeni kosmicznej: strategiczna autonomia Europy jest szczególnie ważna w kontekście infrastruktury krytycznej, technologii, bezpieczeństwa i obronności. Mając na uwadze, że UE jest największym klientem instytucjonalnym, Komisja połączy zapotrzebowanie UE na usługi wynoszenia na orbitę, jednocześnie dostarczając finansowanie i wspierając stosowanie innowacyjnych technologii, takich jak rakiety nośne wielokrotnego użytku oraz pomagając w dostosowaniu niezbędnej infrastruktury naziemnej.
  • Jednolity i uproszczony system zarządzania: UE zapewni wsparcie dla zwiększenia inwestycji finansowych poprzez skuteczne podejmowanie decyzji, tak aby wszystkie działania UE w dziedzinie przestrzeni kosmicznej były realizowane terminowo i zgodnie z przewidzianym budżetem. Komisja będzie w dalszym ciągu odpowiedzialna za zarządzanie całym programem. Ze względu na swoją wiedzę fachową międzyrządowa Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) pozostanie głównym partnerem, jeśli chodzi o techniczne i operacyjne wdrażanie programu kosmicznego UE. Agencja Europejskiego GNSS, która ma zostać przemianowana na Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego, będzie w coraz większym stopniu wspierać wykorzystywanie i absorpcję przez rynek unijnych działań związanych z przestrzenią kosmiczną oraz odgrywać coraz większą rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich elementów programu.

Komisja proponuje, aby budżet w wysokości 16 mld euro na lata 2021–2027 rozdzielić w następujący sposób:

  • 9,7 mld euro na programy Galileo i EGNOS – unijne globalne i regionalne systemy nawigacji satelitarnej: środki te będą wspierać stałe inwestycje w działania i infrastrukturę w celu uzupełnienia i utrzymania konstelacji satelitów, opracowania wzmocnionego sygnału precyzyjnego oraz wsparcia dla upowszechniania na rynku usług nawigacji satelitarnej z myślą o rozwijaniu autonomicznych i połączonych samochodów, internetu rzeczy, smartfonów i zarządzania ruchem;
  • 5,8 mld euro na program Copernicus – unijny program obserwacji Ziemi: środki te będą wspierać utrzymanie autonomii i wiodącej pozycji UE w zakresie wysokiej jakości monitorowania środowiskowego, zarządzania kryzysowego oraz wsparcia na rzecz ochrony granic i bezpieczeństwa morskiego. Nowe misje w ramach programu Copernicus, takie jak monitorowanie emisji CO2, pozwolą UE stać się liderem technologicznym w walce ze zmianą klimatu, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi w ramach paryskiego porozumienia klimatycznego. Usługi dostępu do danych i informacji w ramach programu Copernicus (DIAS) znacznie ułatwią MŚP i przedsiębiorstwom typu start-up korzystanie z danych z programu Copernicus i opracowywanie innowacyjnych aplikacji;
  • 500 mln euro na opracowanie nowych elementów dotyczących bezpieczeństwa: nowy program kosmiczny ma na celu zwiększenie skuteczności i autonomii orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, co pomoże unikać kolizji w przestrzeni kosmicznej i monitorować ryzyko wejścia obiektów kosmicznych w atmosferę ziemską. W jego ramach uwzględnione zostaną również zagrożenia kosmiczne związane z aktywnością słońca, asteroidami lub kometami, które stanowią zagrożenie dla infrastruktury krytycznej. Nowa inicjatywa dotycząca rządowej łączności satelitarnej (GOVSATCOM) zapewni państwom członkowskim wiarygodny, bezpieczny i opłacalny dostęp do bezpiecznej łączności satelitarnej, pomoże policji w ochronie granic, będzie wspierać sieci dyplomatyczne oraz ochronę ludności i pomoc humanitarną.

Tekst komunikatu EU w języku angielskim dostępny jest w Internecie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zaprasza na kurs: Cykl projektowy integracji satelity – faza 0/A/B „Satellite desing phases 0/A/B”

Organizator kursu: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Realizacja kursu: Wydział Mechaniczny Energetyki I Lotnictwa Politechniki Warszawskiej
Język kursu: polski/angielski
Liczba miejsc: 15
Koszt: 1980 zł (netto), 2435,40 zł (brutto)
Dla kogo: dla inżynierów oraz studentów studiów inżynierskich z brakiem lub niewielkim doświadczeniem w sektorze kosmicznym.
Czas trwania: 94 godziny, 11.05-24.06.2018 (termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia może zostać przesunięty)   

Części szkolenia, czas trwania:
A. Warunki kosmiczne, 22 godz.
B. Architektura systemów kosmicznych, 48 godz.
C. Proces projektowanie statków kosmicznych, 16 godz.
D. Studium przypadku, 8 godz.

Opis kursu: kurs jest pierwszym elementem, dwuetapowego szkolenia zapewniającego pełną wiedzę na temat projektowania i integracji satelity. Kurs zapewni wprowadzenie podstawowych informacji o środowisku kosmicznym oraz przedstawi szczegółowo metody projektowania poszczególnych systemów satelitarnych w fazach zdefiniowanych przez europejską organizacje definiującą standardy na rzecz inżynierii kosmicznej- ECSS (European Cooperation for Space Standardization).

Kurs obejmie trzy pierwsze fazy:
Faza 0: analiza misji i identyfikacja potrzeb Identyfikowanie potrzeb klienta. Proponowanie możliwych koncepcji systemu. Przegląd definicji misji (MDR – Mission Definition Review), zapewnienie kompletności ogólnej koncepcji systemu, zapewnienie zgodności z dostępnymi rozwiązaniami. zapewnienie wsparcia przy kompletowaniu definicji misji.
Faza A: studium wykonalności Finalizowanie określonych w fazie 0 zidentyfikowanych potrzeb. Określanie danych rozwiązań systemu (wraz z identyfikacją kluczowych elementów i ryzyka) spełniających potrzeby klienta. Wspieranie wstępnego przeglądu wymagań odnośnie systemów i zapewnienie wdrożenia odpowiednich zaleceń przeglądu (PRR – Preliminary Requirement Review). Finalizowanie i weryfikacja wymagań odnośnie systemów i podsystemów zgodnie z potrzebami klienta.
Faza B: projekt wstępny systemów satelity Określenie projektu wstępnego systemu i podsystemów w oparciu o wybrane rozwiązania na koniec fazy A. Pokazanie iż wybrane rozwiązania techniczne danego systemu spełniają wymagania zgodnie z harmonogramem projektu, budżetem oraz wymaganiami klienta. Przegląd wymagań systemowych (SRR – System Requirements Review), wstępnego projektu (PDR – Preliminary Design Review) oraz ewentualnych niezbędnych akcji naprawczych.

Cele kursu: zrozumienie dynamiki statków kosmicznych oraz wpływu otoczenia. Poznanie standardów, procesu oraz terminologii ECSS. Gotowość uczestnika do uczestnictwa w procesie projektowym satelity.           

Kontakt:  Michał Chwieduk, Ekspert
Biuro Rozwoju i Innowacji (Development and Innovation Office)
tel. +48 22 695 36 74, mob. +48 601 251 394,
michal.chwieduk@arp.pl

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza małe i średnie (MSP) przedsiebiorstwa do udziału w szkoleniu "How to write a good proposal in response to an ESA Invitation to Tender for R&D Activities".

Szkolenie realizowane będzie w ESA/ESTEC (Noordwijk) w Holandii w dniach 6-8 czerwca 2018 r.
Program szkolenia, formularze rejestracyjne i inne informacje odnoszące sie do udziału w szkoleniu dostępne są na dedykowanej stronie w Internecie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju udostępniło opracowanie "Teledetekcja w planowaniu przestrzennym"

Opracowanie przedstawia możliwości zastosowań i wykorzystania otrzymywanych wyników, pozyskiwanych z zastosowania nowoczesnych platform technologicznych, w tym i technologii kosmicznych, w procesie plnowania przestrzennego.

Dostęp do opracowania możliwy jest za pośrednictwem niniejszego linku (PDF 6 MB).

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza do udziału w konferencji " → EO IN SPACE 4.0"

Podczas  konferencji zostaną omówione plany ESA w odniesieniu do  obserwacji Ziemi, z uwzględnieniem możliwości zwiększenia zaangażowania Agencji i zainteresowanych podmiotów (w tym potencjalnych uczestników konferencji) wynikających możliwości z zastosowania podejścia definiowanego jako 4.0.
Więcej informacji, w tym możliwość zgłoszenia udziału na dedykowanej stronie w Internecie.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. opracowała i udostępniła „Krajowy katalog infrastruktury laboratoryjno-testowej dla branży kosmicznej” 

Katalog umożliwia zainteresowanym podmiotom sektora kosmicznego nawiązanie kontaktów z dysponentami sprzętu/ aparatury czy też instrumentów i ewentualne skorzystanie z usług czy tez dostępu do niejednokrotnie unikalnej infrastruktury.
Katalog jest dostępny w Internecie. (PDF 22 MB)

Wizerunek polskiego sektora kosmicznego

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udostępniła raport  nt. wizerunku sektora kosmicznego w Polsce zawierający zarówno wyniki przeprowadzonych na jej zlecenie badań, jak i stawiane na ich podstawie wnioski.  Stanowi on istotny element  aktualnej dyskusji nad kształtem i kondycją sektora kosmicznego w Polsce.
Raport dostepny jest w Internecie. (PDF 5 MB)

Europejska Agencja Kosmiczna zaprasza na Dni Przemysłu Kosmicznego 2018

Dni Przemysłu Kosmicznego (Industry Space Days) są cyklicznie organizowane przez Europejską Agencję Kosmiczną w celu zgromadzenia głównych europejskich graczy w sektorze kosmicznym. Podmioty polskiego sektora kosmicznego zainteresowane nawiązaniem lub poszerzeniem współpracy w tym sektorze  mogą wykorzystać to wydarzenie do nawiązania wartościowych kontaktów.
Więcej informacji, w tym formularz rejestracji dostępne sa w Internecie...

Lista konferencji, seminariów i warsztatów organizowanych w roku 2018 przez ESA

Uczestnictwo w ww. przedsięwzięciach ESA zapewnia nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy nt. działalności ESA, rozwoju technologii kosmicznych, stanu wdrożania realizowanych projektów, itd. ale też równie cenną możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z uczestnikami imprez.
Lista dostępna jest w Internecie...

ESA zaprasza do udziału w dorocznych warsztatach poświęconych przygotowaniu wniosków dotyczących uczestnictwa w projektach ESA

Tegoroczne warsztaty realizowane są w obszarze "Ocean & Space". Odbędą sie w dniach 22-24 maja 2018 r. w Stavanger/Norwegia.
Więcej informacji w Internecie.

ESA zaprasza do udziału w przetargu na wykonanie feasibility study  w zakresie wykorzystania technologii satelitarnych w zarzadzaniu małymi lotniskami.  

Studium wykonalności ma na celu zidentyfikowanie i scharakteryzowanie usług opartych na kosmosie w dziedzinie inteligentnych lotnisk, przeprowadzenie analizy ich technicznej wykonalności i rentowności, dokonanie wyboru najbardziej obiecujących i zaproponowanie planu działania na rzecz przyszłego wdrożenia.
Więcej informacji w Internecie.

ESA planuje ogłoszenie przetargu na realizacje badania "Sprawdzanie integralności pociągu przy użyciu usług nawigacji satelitarnej dla aplikacji sterowania pociągiem"

Więcej informacji w internecie.

Działania ESA w obszarze Industry 4.0 i High Value Manufacturing Kick-Start Activities

Europejska Agencja Kosmiczna oferuje wsparcie i finansowanie w wysokości do 60 000 EUR na indywidulany projekt dotyczący  tworzenia w oparciu o technologie kosmiczne instrumentów  wsparcia „inteligentnych fabryk” . Termin składania wniosków/aplikacji mija 7 marca 2018 r.
Więcej informacji w Internecie.

ESA zaprasza do przetargu w obszarze Organic Best Practices Kick-Start  

Więcej informacji w Internecie.

Zainteresowane udziałem w przetargu podmioty mogą wziąć udział w wideoseminarium nt. przygotowania wniosku/aplikacji, które odbędzie się 2 i 5 marca 2018 r. w godzinach 15.00-16.00. Rejestracja udziału w videoseminarium seminarium.

 

Konsultacje społeczne programów finansowych Komisji Europejskiej w obszarze "space"

Komisja Europejsca podjęła decyzję w sprawie wszczęcia otwartych konsultacji publicznych dot. programów finansowych m.in. w dziedzinie infrastruktury strategicznej (gdzie ujęto obszar Polityka kosmiczna / Space) w ramach negocjacji WRF po 2020 r. Okres konsultacji to 10 stycznia – 8 marca 2018 r.
Rozpoczęte konsultacje publiczne obejmują całe spektrum przyszłych funduszy UE w następujących obszarach: spójność, inwestycje, badania i innowacje, MŚP i jednolity rynek, migracje, bezpieczeństwo, infrastruktura strategiczna, wartości i mobilność. Obszar dot. polityki kosmicznej jest ujęty w sekcji Infrastruktura strategiczna (na formularzu pytanie nr 14).
Informacje oraz formularz do wypełnienia (również w języku polskim) znajdują się na stronie: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_en 

Współpraca z ESA

Europejska Agencja Kosmiczna jest organizatorem ważnych wydarzeń dla europejskiego przemysłu kosmicznego, które odbędą się w siedzibie ESA ESTEC w Noordwijk/Holandia:
1. GALILEO SECOND GENERATION TRANSITION – INDUSTRIAL DAY, 24.01.2018 r.
Szczegółowy opis wydarzenia, wraz z programem oraz formularzem zgłoszeniowym znajduje się w Internecie.
2. ESA Satcom/ARTES Final Presentation Days 2018: Technology, Products, Systems and Applications, 29.01-02.02.2018 r.
Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się w Internecie.

Nowa strona WWW programu NAVISP

Europejska Agencja Kosmiczna utworzyła nową stronę internetową dotycząca programu NAVISP. Strona zawiera informacje ułatwiające zapoznanie się z możliwościami współpracy z ESA w formule tego programu, w tym:- link do portalu kontraktowego EMITS, - kryteria dostępu do projektów (eligibility criteria), - informacje o aktualnych i planowanych przetargach/naborach wniosków w ramach programu NAVISP.