Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Inwestycje prywatne

Proces inwestycyjny

 Zobacz jak inwestować? Kroki procesu: 1.Pozyskanie inwestora 2. Realizacja procesu inwestycyjnego 3. Rozpoczęcie i prowadzenie działalności 4. Opieka poinwestycyjna

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. oferuje bezpłatne usługi obejmujące, m.in.: pomoc w wyborze lokalizacji inwestycji w Polsce, organizację wizyt inwestorów w potencjalnych lokalizacjach, informowanie na temat otoczenia prawno – gospodarczego, informowanie o dostępnych zachętach inwestycyjnych, ułatwianie kontaktów z władzami centralnymi oraz lokalnymi, identyfikację dostawców oraz kontrahentów, opiekę poinwestycyjną dla inwestorów (wsparcie reinwestycji firm w Polsce).

Sprawdź ofertę PAIH

Finansowanie komercyjne

Finansowanie Dłużne

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) za pomocą kredytów inwestycyjnych lub programów emisji obligacji finansuje przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego.Finansowanie jest „szyte na miarę", co oznacza, że jego warunki, takie jak: kwota, okres, ceny, zabezpieczenia, udział własny, ustalane są indywidualnie w oparciu o analizę projektu dokonaną przez bank. BGK może udzielać finansowania ze środków własnych, bądź z linii kredytowych EBI lub KfW. 

 • Kredyty inwestycyjne 

          Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK  zapewnia pozyskanie długoterminowego finansowania projektów inwestycyjnych, w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich. 
         
          Dowiedz się więcej!

 • Obligacje 

          Produkt BGK przeznaczony dla podmiotów posiadających zdolność do emisji obligacji. Program emisji obligacji wraz z gwarancją ich nabycia przez bank może stanowić alternatywę dla kredytu inwestycyjnego. 

          Dowiedz się więcej!

 

Pożyczki

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) finansuje rozwój przedsiębiorstw przemysłowych udzielając pożyczek średnio i długookresowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych; restrukturyzacyjnych i rozwojowych;  wsparcie płynności finansowej przedsiębiorstw, zasilenie w kapitał obrotowy, finansowanie kontraktów oraz realizację przedsięwzięć innowacyjnych. Z oferty mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w przemyśle oraz ich usługodawcy. Z przedsiębiorcą aplikującym o finansowanie nawiązuje bezpośredni kontakt pracownik Biura Usług Finansowych ARP S.A., zapewniając wsparcie merytoryczne i proceduralne.

 • Finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw więcej
 • Finansowanie przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji więcej
 • Pożyczki dla innowacyjnych firm więcej
 • Finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem więcej

Rynek kapitałowy

 • Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wspiera firmy przygotowujące się do wejścia na rynki giełdowe. Dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. 

Dowiedz się więcej!

 • Finansowanie kapitałowe wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstwPolski Fundusz Rozwoju S.A. oferuje finansowanie rozwoju przemysłu poprzez Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Formy finansowania obejmują przeważnie obejmowanie mniejszościowych udziałów/akcji; dodatkowo fundusz może obejmować obligacje, udzielać finansowania podporządkowanego typu mezzanine, udzielać finansowania hybrydowego.infolinia 800 800 120info@pfr.pl

Zachęty inwestycyjne

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. 

 • Forma wsparcia - wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem  Przedsiębiorczości i Technologii a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań. 
 • Beneficjenci - o wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych: motoryzacyjny, elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD, lotniczy, biotechnologii, rolno-spożywczy, nowoczesnych usług oraz działalność badawczo-rozwojowa (B+R). 

  Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje). 

  Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister  Przedsiębiorczości i Technologii. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego. 

Dowiedz się więcej!

Zachęty inwestycyjne w gminach  

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i opłat lokalnych. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rada gminy w drodze uchwały może ustanowić zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej.Pomoc podatkowa na podstawie uchwał rad gmin jest tzw. „pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w uchwale rady gminy. 

Dowiedz się wecej! 

Zachęty inwestycyjne w SSE

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zainwestowanie w jednej z SSE, dochody które uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej na jej terenie będą zwolnione od podatku dochodowego (CIT - od osób prawnych lub PIT - od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej). W SSE przedsiębiorca może otrzymać także działkę w pełni przygotowaną pod inwestycje po konkurencyjnej cenie, darmową pomoc przy załatwianiu formalności związanych z inwestycją oraz zwolnienie od podatku od nieruchomości (na terenie niektórych gmin).

Nie każdy rodzaj działalności może korzystać ze zwolnienia podatkowego w specjalnej strefie ekonomicznej. Prawo do korzystania ze zwolnień podatkowych z tytułu nowej inwestycji w SSE przysługuje przedsiębiorcy, pod warunkiem że przedsiębiorca:

 • Nie przeniesie, w jakiejkolwiek formie, własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres 3 lat;
 • Będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców przez okres nie krótszy niż 3 lata;
 • W przypadku zaś korzystania z pomocy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy - utrzyma nowo utworzone miejsca pracy przez okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia ich utworzenia, (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorców).

Dopuszczalną wysokość pomocy dla każdego regionu Polski określa Mapa pomocy regionalnej. Od 1 lipca 2014 r. w Polsce obowiązuje nowa Mapa pomocy regionalnej na lata 2014 - 2020.  

50% 5 województw wschodnich. 35% województwo kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie. 25% województwo dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie. 20% podregion warszawski zachodni.

Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą regionalną w SSE, czyli kosztami stanowiącymi podstawę obliczenia maksymalnej kwoty zwolnienia podatkowego mogą być: koszty nowej inwestycji lub koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników, w zależności od tego czy zwolnienie podatkowe ma być pomocą z tytułu nowej inwestycji, czy z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy. Możliwe jest także korzystanie z obu powyższych form pomocy jednocześnie, pod warunkiem że łącznie wielkość tych pomocy nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy dla danej inwestycji.

Minimalna wysokość kosztów nowej inwestycji uprawniająca do korzystania z pomocy publicznej w SSE wynosi min. 100 tysięcy EUR. Koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników to dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

Dowiedz się więcej!

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie części terytorium Polski, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorca w SSE ma zapewnione ulgi podatkowe, a dodatkową korzyścią jest fakt, że może rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym, uzbrojonym terenie.

Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE wydaje zarząd strefy. Pomaga on również w procesie inwestycyjnym, poprzez np. ułatwianie kontaktów z władzami lokalnymi czy administracją centralną w kwestii m.in. zakupu ziemi pod inwestycje.

Specjalne Strefy Ekonomiczne zostały stworzone w celu:

 • przyspieszania rozwoju gospodarczego polskich regionów,
 • rozwoju i wykorzystania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w gospodarce narodowej,
 • zwiększenia konkurencyjności produktów i usług,
 • zagospodarowania majątku poprzemysłowego i infrastruktury,
 • tworzenia nowych miejsc pracy.

Dowiedz się więcej!

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, która poszerza obszar na którym można uzyskać zachęty podatkowe do niemal 100% terenów inwestycyjnych w Polsce. To przełomowe zmiany, ponieważ do tej pory Specjalne Strefy Ekonomiczne funkcjonowały na zaledwie 0,08% obszaru Polski, a zasady ich działania nie były zmieniane od przeszło 20 lat. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dostosowało funkcjonowanie Stref do zmieniających się trendów gospodarczych i działań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Dotychczasowa ustawa przystawała do rzeczywistości ekonomicznej Polski z lat 90, a jej głównym celem było pobudzenie bazy przemysłowej i likwidacja bezrobocia.

JEDNA STREFA INWESTYCYJNA – CO SIĘ ZMIENI?           

 • Zwolnienie podatkowe dla inwestycji dostępne w całym kraju, ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb przedsiębiorców.          
 • Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, MŚP nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej.          
 • Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie dla mikro i średnich przedsiębiorstw, z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb.          
 • Gwarancja czasu inwestycji – zwolnienia z podatku wydawane na 10, 12 lub 15 lat.          
 • Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.           
 • Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające niedoinwestowane dotąd regiony  kraju.
 • jeden standard obsługi inwestora przez Spółki zarządzające obszarami
 • każda ze spółek będzie prowadzić działalności na terenach określonych powiatów       
 • szybsze podejmowanie decyzji dotyczącej wsparcia

NOWA USTAWA SZANSĄ DLA WSZYSTKICH

Dzięki nowej ustawie zyskają: 

 1.  Inwestorzy
  - Zachęty podatkowe teraz dostępne w całej Polsce, a nie, jak dotąd, w wybranych strefach ekonomicznych.     
  - Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych inwestorzy nie muszą przenosić się do poszczególnych Stref i inwestować z dala od obszaru działania - tylko tam, gdzie im wygodniej.      
  - Wymagane nakłady inwestycyjne stają się dostosowane do możliwości firm, w zależności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa – tak, żeby każdy miał szasnę zainwestować na miarę swoich możliwości.     
  - Stabilna sytuacja do działania dzięki  gwarancji czasu  inwestycji: 10, 12 lub 15 lat. Im wyższa pomoc publiczna od Unii Europejskiej w danym regionie, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia z podatków.     
  - Wzmacniamy kontakty inwestorów z instytucjami badawczymi, edukacyjnymi oraz innymi instytucjami, które mogą przynieść jeszcze większy rozwój  i zysk dla biznesu.       
  - Gwarantując czas udzielania ulg przywracamy Polsce konkurencyjność inwestycyjną na arenie międzynarodowej    
 2. Strefy
  - Zapewniamy bezpieczeństwo ponad 2000 aktywnie działającym inwestorom w Polsce, którzy zatrudniają ponad 300 tysięcy pracowników - nie wprowadzamy zmian do nabytych przez nich praw dla inwestycji. Czyli: przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na działalność gospodarczą na mocy ustawy o SSE, będą zwolnieni z podatku do 2026 roku.     
  - Opieramy się na dotychczasowym dorobku Strefy i dajemy im możliwość stania się głównym punktem kontaktu w danym regionie. Razem z nową ustawą, Strefy dostają narzędzia do:
  a) Stworzenia własnego planu rozwoju inwestycji. Plan będzie podawany do wiadomości publicznej i uwzględni strategię rozwoju regionalnego, strategię ponadregionalną oraz strategię rozwoju województwa.
  b) Powołania Rady rozwoju obszaru gospodarczego, która ma zaktywizować regiony i przyczynić się do powstania nowych inwestycji.
  c) Skrócenia decyzji o udzieleniu zachęty inwestycyjnej  do 1 miesiąca  i udzielania większego wsparcia inwestorom na każdym etapie transakcji.
 3. Gminy
  - Dzięki nowym kryteriom do uzyskania ulg podatkowych dajemy wsparcie niedoinwestowanym dotąd regionom Polski – to realna szansa na napływ inwestycji w tereny słabo rozwinięte, które teraz nie są w stanie sprostać wygórowanym wymaganiom inwestorów, jak np. infrastruktura czy zasoby ludzkie.     
  - Premiowanie inwestycji w miastach średnich, które tracą funkcje gospodarcze i społeczne
  - warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie.       
  - Uwzględnienie sytuacji gospodarczo-społecznej na danym terenie i zasada „im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne”. 
 4. Pracownicy
  - Każda nowa inwestycja to nowe miejsce pracy. A każde nowe miejsce pracy zwiększa konkurencję o pracownika. To wpływa ba warunki zatrudnienia i rynkowy poziom wynagrodzeń.
  - Przewidujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat możemy stworzyć ponad 200 tysięcy nowych miejsc pracy na konkurencyjnych warunkach.
 5. Polska
  - Skok gospodarczy dla Polski – zwiększamy konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej.
  - Premiowanie przedsięwzięć, które wpływają na konkurencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.     
  - Stawiamy na innowacje, transfer wiedzy, prowadzenie działalności B+R, rozwój klastrów.      
  - Tworzymy stabilne i dobrze płatne miejsca pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.     
  - Likwidujemy bezrobocie na słabiej rozwiniętych terenach kraju.     
  - Zwiększamy konkurencyjność i innowacyjność wytwarzanych wyrobów i usług.       
  - Rozwijamy eksport.      
  - Pomnażamy polski kapitał poprzez inwestycje.     
  - Wyrównujemy międzyregionalną lukę rozwojową.       
  - Stymulujemy innowacyjność polskich inwestorów.       
  - Wzmacniamy stabilność, którą udało nam się zbudować od ponad 20 lat, wprowadzając jednocześnie zmiany, których wymaga od nas aktualna sytuacja.

Tylko 5 kroków do otrzymania wsparcia finansowego

Krok 1: Wybór lokalizacji do inwestycji  - teraz jest to teren całej Polski.

Krok 2: Zgłoszenie się do właściwego zarządzającego obszarem.

Krok 3: Przygotowanie biznes planu.

Krok 4: Złożenie wniosku do rozpatrzenia. Pamiętaj: teraz ten proces trwa tylko 1 miesiąc.

Krok 5: Otrzymanie decyzji o wsparciu finansowym dla inwestycji i zawarcie umowy z właściwym Zarządzającym Obszarem.

 

Inwestorze: zobacz, jakiego wsparcia możesz oczekiwać od Zarządzających Obszarami:

1. Gdy przygotowujesz się do inwestycji:

 • Kompleksowa oferta inwestycyjna
 • Doradztwo w wyborze konkretnej lokalizacji Twojej inwestycji
 • Doprowadzenie do pozytywnej decyzji i rozpoczęciu inwestycji lub reinwestycji

2. Gdy proces inwestycyjny się już rozpoczął:

 • Wsparcie na każdym etapie realizacji procesu
 • Współpraca  z JST (Jednostkami Samorządu Terytorialnego) i IOB (Instytucjami Otoczenia Biznesu), która dodatkowo usprawnia proces inwestycji
 • Merytoryczna pomoc w Twoich przygotowaniach do rozpoczęcia działalności

3. Gdy rozpoczynasz prowadzenie swojej działalności:

 • Pomoc w rekrutacji pracowników
 • Łatwiejsza współpraca w ramach klastrów branżowych i edukacyjnych
 • Działania promocyjne i marketingowe

4. Gdy wszystko działa, a Ty szukasz nowych rozwiązań i perspektyw:

 • Świadczenie opieki poinwestycyjnej
 • Gwarancja ciągłego kontaktu
 • Obsługa Twoich bieżących potrzeb               
 • Możliwości reinwestycji

Kontakt

Przedsiębiorco jeżeli masz jakieś pytania dotyczące Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji i nowych zasadach udzielania wsparcia, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami - zadzwoń na nr 801 055 088 lub 22 765 67 32.

 

Doradztwo i wyszukiwanie lokalizacji

Właściwa lokalizacja inwestycji jest dla inwestora jednym z kluczowych czynników sukcesu. Poszukiwanie i wybór dostępnych terenów czy hal produkcyjnych to zadanie często długotrwałe i skomplikowane. Pomóc w nim może Internetowa Baza Ofert Inwestycyjnych. 

Baza Ofert Inwestycyjnych zawiera obecnie prawie dwa tysiące ofert typu „greenfield” czyli opisów dostępnych działek i terenów inwestycyjnych oraz ponad dwieście ofert typu „brownfield” czyli dostępnych hal magazynowo-produkcyjnych. Każdy opis opatrzony jest zdjęciem, mapą oraz szczegółową specyfikacją danej oferty. Baza prowadzona jest w jęz. angielskim, by ułatwić przedsiębiorcom i inwestorom rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce, ale poruszanie się po niej i wyszukiwanie atrakcyjnych lokalizacji jest bardzo intuicyjne i czytelne również dla polskojęzycznych przedsiębiorców.

Działki i tereny inwestycyjne dostępne w Bazie mają powierzchnię min. 2 ha z przeznaczeniem pod przemysł, produkcję, magazyny, aktywizację gospodarczą itp. (bez przeznaczenia pod turystykę i rekreację, na cele mieszkaniowe czy hotele), natomiast hale magazynowo-produkcyjne dostępne w Bazie mają powierzchnię min. 1000 m2 z przeznaczeniem pod przemysł, produkcję, magazyny, aktywizację gospodarczą itp. 

Skorzystaj z Bazy!

 

Przeczytaj o regionach

Potencjał inwestycyjny poszczególnych regionów w Polsce jest różny, a zebranie informacji o atrakcyjności regionu czy kluczowych sektorach gospodarki rozwiniętych w danym województwie może zająć dużo czasu. By przybliżyć regiony potencjalnym inwestorom warto sięgnąć po raporty „Atrakcyjność inwestycyjna regionów”.

Raporty podzielone są na województwa, a każdy z raportów zawiera:

 • syntetyczne podsumowanie gospodarki regionu i ujęcie najważniejszych informacji społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem ocen atrakcyjności inwestycyjnej;
 • opis wewnętrznego zróżnicowania atrakcyjności inwestycyjnej województwa w odniesieniu do jego powiatów i gmin;
 • opis wiodących instytucji otoczenia biznesu w województwie ze wskazaniem rodzaju wsparcia dla inwestorów;
 • zestawienia tabelaryczne i wskaźniki.

Sprawdź atrakcyjność regionów! 

Dodatkowo dostęny jest także raport roczny, zawierający prezentację Polski i jej potencjału inwestycyjnego oraz przybliżający kluczowe sektory polskiej gospodarki. Raport nosi nazwę „Why Poland”.

Przeczytaj raport "Why Poland"

Inwestorzy zagraniczni w Polsce

Polska zlokalizowana jest w centrum Europy i choćby już tylko ten czynnik sprawia, że posiada duży potencjał inwestycyjny. Przekonały się o tym setki firm z całego świata, które już zainwestowały swój kapitał w Polsce. By przybliżyć skalę inwestycji, warto sięgnąć po anglojęzyczne publikacje „Lista Największych Inwestorów Zagranicznych w Polsce”.

Publikacje te przygotowywane są za dany rok kalendarzowy i zawierają tabelaryczne zestawienie inwestorów pogrupowane według krajów. Dla każdego z krajów podane są nazwy inwestorów, klasyfikacja ich działalności wg kodu PKD, krótki opis obszaru działalności oraz nazwy polskich firm, w które zainwestowano.

Sprawdź inwestorów zagranicznych w Polsce!