Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pytania i odpowiedzi

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na główne pytania zadawane przez przedsiębiorców w zwiazku z brexitem.

 

Czy z dniem 30 marca 2019 r. powstanie konieczność realizacji zgłoszeń celnych w przypadku importu i eksportu z Wielkiej Brytanii?

Negocjacje brexit zakończyć się mogą w postaci "twardego" lub "miękkiego" brexitu. Chcąc odpowiedzialnie przygotować się do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE powinniśmy brać pod uwagę oba wskazane scenariusze.

Poniżej syntetyczna informacja o zakładanym wpływie każdego z ww. wymienionych scenariuszy na odprawę celną:

TWARDY BREXIT (tzw. no-deal)

W sytuacji "twardego" brexitu rozumianego jako wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nieuregulowanego zapisami umowy wyjścia (wyjście bez umowy) z dniem 30 marca 2019 r. (godz. 00:00) Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej (UE). W tym dniu Wielka Brytania przestanie być objęta obowiązującą w ramach UE unią celną, stając się państwem trzecim, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Jedną z nich będzie przywrócenie wszelkich kontroli na granicy pomiędzy UE-27 (Unia Europejska po wystąpieniu Wielkiej Brytanii liczyć będzie 27 członków stąd skrót UE-27) a Wielką Brytanią, w tym celnych, przez co przewożone i wywożone przez granicę pomiędzy UE-27 a Wielką Brytanią towary podlegać będą odprawie celnej.

Wielka Brytania będzie traktowana jako tzw. państwo trzecie, z koniecznością zachowania wszelkich procedur celnych jak z państwami trzecimi (spoza UE).

Oznacza to, że wobec towarów importowanych z Wielkiej Brytanii do UE-27 lub eksportowanych z UE-27 do Wielkiej Brytanii zastosowane znajdą formalności celne oraz w przypadku importu towarów z Wielkiej Brytanii na terytorium UE-27 - należności celne. Zatem w przypadku importu lub eksportu konieczne będzie zatem zgłoszenie towarów do odpowiedniej procedury celnej.

MIĘKKI BREXIT (tzw. deal)

"Miękki" brexit oznaczać będzie - zgodnie z obecnymi założeniami - wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na podstawie umowy wyjścia, która zakładać będzie obowiązywanie okresu przejściowego w okresie od 30 marca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z założeniami okres przejściowy ma zagwarantować pełne uczestnictwo Wielkiej Brytanii w jednolitymi rynku i unii celnej w wyniku czego do 31 grudnia 2020 roku w relacjach handlowych na linii UE-27 a Wielka Brytania nic się nie zmieni, zastosowanie miałyby nadal rozwiązania w zakresie obrotu wewnętrznego.

Wg. założeń natomiast po 31 grudnia 2020 roku (koniec okresu przejściowego) zacząć obowiązywać miałaby nowa umowa/ umowy pomiędzy UE-27 a Wielką Brytanią, która miałaby regulować m.in. aspekt wymiany handlowej.   

Ze względu na charakter negocjacji brexit przedstawione założenia mogą ulegać modyfikacjom i zmianom.

Czy po brexicie materiały wykorzystywane podczas świadczenia usług na terytorium Wielkiej Brytanii, które będą  opuszczały teren UE będą musiały być zgłoszone do odprawy celnej (na granicy z WB lub już w Polsce) ? Co z materiałami które nie zostaną w pełni wykorzystane i zostaną z powrotem przywiezione do Polski – czy w takiej sytuacji należy dopełnić jakichś formalności celnych?

Status polskich przedsiębiorców wykonujących m.in. usługi na rzecz podmiotów w Wielkiej Brytanii, uzależniony będzie od  finalnych zasad na jakich będzie się opierał handel między UE i Wielką Brytanią. Kwestia ta nie została jeszcze rozstrzygnięta, ponieważ trwają nadal negocjacje umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE oraz modelu przyszłych relacji po zakończeniu okresu przejściowego prawdopodobnie z końcem 2020 r. (o ile umowa wyjścia wejdzie w życie).

Jeśli przyszłe relacje handlowe z WB oparte zostaną na zasadach umowy o wolnym handlu to możliwe będzie zniesienie ceł na wszystkie towary przemieszczane pomiędzy WB i UE (prawdopodobnie dotyczyć to będzie towarów wyprodukowanych w WB oraz UE).

W przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy (tzw. hard brexit), będzie to oznaczało, iż kraj ten będzie traktowany jakkraj trzeci i w konsekwencji wszystkie towary importowane z Wielkiej  Brytanii – jako kraju trzeciego - będą objęte cłami jednolitymi dla całej UE.

Informacja o należnościach przywozowych do UE (a zatem również do Polski) jest dostępna na stronie internetowej MF.

Na stronie internetowej MF znaleźć można również informacje nt. Unijnego Kodeksu Celnego

Warto również podkreślić, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad szerszą informacją o procedurach celnych dla przedsiębiorców dot. przygotowania się również na wypadek najgorszego scenariusza- tj wyjścia WB z UE bez umowy. Informacja taka będzie szczególnie istotna dla przedsiębiorców, którzy nie  prowadzili dotąd wymiany handlowej z krajami spoza Unii i np. nie mają żadnego doświadczenia jak złożyć zgłoszenie celne, jakie są stawki celne itp. Ww. informacja zostanie opublikowana na stronie MF.

Ze względu na charakter negocjacji brexit przedstawione powyżej założenia mogą ulegać modyfikacjom i zmianom.  

Czy w ramach negocjacji pomiędzy KE a Rządem Wielkiej Brytanii rozważany jest scenariusz, w którym KE uzna Wielką Brytanię za państwo trzecie zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w trybie art. 45 RODO przed 29 marca 2019 r. ?

W momencie wystąpienia z Unii Europejskiej (UE) Wielka Brytania stanie się „państwem trzecim” i od tego dnia zastosowanie będą mieć przepisy UE dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Ze względu na zakres terytorialny RODO będzie stosowane do podmiotów brytyjskich przetwarzających dane osób przebywających w UE.

W przypadku firm europejskich przekazujących dane osobowe do WB, takie przekazywanie danych będzie musiało opierać się na jednej z podstaw wskazanych w art. 46 RODO, jak np. standardowych klauzulach ochrony danych bądź wiążących regułach korporacyjnych, do czasu wydania przez Komisję Europejską tzw. decyzji o adekwatności stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w UK (na podstawie art. 45 RODO).

Preferowanym przez Polskę rozwiązaniem jest stworzenie podstawy przekazywania danych osobowych z UE do WB w postaci tzw. decyzji o adekwatności. Umożliwi ona swobodny przepływ danych osobowych bez konieczności wdrażania dodatkowych zabezpieczeń lub spełnienia dodatkowych warunków. Trzeba jednak liczyć się z sytuacją, że w razie bezumownego brexitu 30.03.2019 r. nie będzie wydanej decyzji o adekwatności.

Ze względu na charakter negocjacji brexit przedstawione powyżej założenia mogą ulegać modyfikacjom i zmianom.