Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dokumenty unijne ws. brexitu

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej istotnie wpłynie na warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Unii Europejskiej. Ze szczególną uwagą proces toczących się negocjacji powinni śledzić przedsiębiorcy w szczególności zaangażowani bezpośrednio na brytyjskim rynku (importerzy i eksporterzy), ale i podmioty uczestniczące w międzynarodowych łańcuchach dostaw powiązanych z rynkiem brytyjskim.

Pomimo wysiłków negocjacyjnych podejmowanych na rzecz wypracowania porozumienia w sprawie uporządkowanego wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii oraz postępującej dyskusji na temat ram przyszłych stosunków z tym państwem nie ma pewności, czy takie porozumienie zostanie osiągnięte.

"Rada Europejska wzywa Komisję, Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz państwa członkowskie, aby kontynuowały prace służące przygotowaniu się, na wszystkich szczeblach, na następstwa wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, z uwzględnieniem wszelkich możliwych wersji rozwoju wydarzeń. " - wytyczne Rady Europejskiej (art.50) z 29 marca 2018r.

Szczegółowa odpowiedź na pytanie: jak bardzo i od kiedy zmieni się sytuacja europejskich przedsiębiorców nie jest obecnie możliwa i uzależniona jest od wyników negocjacji. Niemniej jednak pełna świadomość skutków różnych wariantów brexitu i ich potencjalnego wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą  może pozwolić na podjęcie odpowiednich środków przygotowawczych umożliwiających dostosowanie do przyszłych warunków post-brexit.

Nawet najbardziej pozytywny scenariusz zakładający uzgodnienie tekstu umowy wyjścia, przyjęcie deklaracji politycznej określającej ramy przyszłych relacji oraz ustanowienie okresu przejściowego obowiązującego do 31 grudnia 2020 roku nie pozostanie w dłuższej perspektywie obojętnym dla europejskich, w tym polskich przedsiębiorców. Kluczowa jest świadomość, że każdy przedsiębiorca eksportujący i importujący z jednolitego rynku jest realnie narażony na konsekwencje brexit.

Broszura KE dla przedsiębiorców

Komisja Europejska przygotowała specjalną broszurę dedykowaną przedsiębiorcom "Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27 aby przygotować się na Brexit", w której przedstawione zostały podstawowe informacje w sprawie wpływu brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą.

Komunikat KE "Przygotowania do wystąpienia UK z UE w dniu 30 marca 2019 roku”

Przygotowany przez Komisję Europejską komunikat (PDF 837 KB) stanowi odpowiedź na apel przywódców UE-27 o zwiększenie gotowości na skutki brexitu na wszystkich możliwych szczeblach poprzez podjęcie koniecznych działań przygotowawczych na jak najwcześniejszym etapie.

Komunikat KE "Przygotowanie do wystąpienia UK z UE w dniu 30 marca 2019 r. Wdrażanie planu działania Komisji w zakresie działań interwencyjnych"

19 grudnia 2018 roku Komisja Europejska opublikowała komunikat (PDF 579 KB) w sprawie planu awaryjnego działania na wypadek urzeczywistienia scenariusza no deal brexit.Przedstawiony pakiet obejmuje 14 dodatkowych środków w ograniczonej liczbie obszarów, w których scenariusz braku porozumienia spowodowałby poważne zakłócenia dla obywateli i przedsiębiorstw w 27 państwach UE. Do obszarów tych należą między innymi: usługi finansowe, transport lotniczy, cła oraz polityka klimatyczna.

Pytania i odpowiedzi: konsekwencje wyjścia UK z UE bez umowy tj. no deal brexit

Biorąc pod uwagę niepewność utrzymującą się w Zjednoczonym Królestwie wokół ratyfikacji umowy o wystąpieniu uzgodnionej między UE a Zjednoczonym Królestwem w dniu 25 listopada 2018 r. oraz ubiegłotygodniowy apel Rady Europejskiej (art. 50) o przyspieszenie prac przygotowawczych na wszystkich szczeblach i w odniesieniu do wszystkich wersji rozwoju wydarzeń, Komisja Europejska opublikowała również zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi (PDF 426 KB) w sytuacji urzeczywistnienia scenariusza no deal brexit

Pytania i odpowiedzi – Prawa obywateli UE i obywateli Zjednoczonego Królestwa określone w umowie o wystąpieniu opublikowanej w dniu 14 listopada 2018 r.

Komisja Europejska przygotowała dokument (PDF 589 KB) zawierający zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi w zakresie praw obywateli zawartych w umowie wyjścia UK z UE.

Poniżej przedstawiamy kwestie szczególnie ważne dla europejskich przedsiębiorców.

Jestem obywatelką brytyjską i mieszkam w Londynie, ale dojeżdżam do pracy do Paryża. Czy będę mogła kontynuować pracę we Francji po zakończeniu okresu przejściowego?

Tak. Umowa o wystąpieniu chroni także tzw. pracowników przygranicznych. Pracownik przygraniczny jest osobą, która pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą w jednym państwie, a mieszka w innym państwie. Będzie Pani mogła kontynuować pracę w Paryżu, mieszkając w Londynie. Będzie miała Pani możliwość złożenia wniosku do władz francuskich o wydanie nowego dokumentu, który poświadczy, że jest Pani pracownikiem przygranicznym chronionym przez umowę o wystąpieniu. Dokument ułatwi Pani podróżowanie do Francji, kontynuowanie tam pracy, a także wracanie do Zjednoczonego Królestwa.

Jestem Cypryjką i mieszkam w Londynie z moją mamą, która pracuje jako inżynier. Chodzę jeszcze do szkoły, ale w przyszłości chciałabym otworzyć własną kwiaciarnię. Czy po zakończeniu nauki w szkole będę mogła pozostać w Zjednoczonym Królestwie i zacząć pracę?

Tak. Będziesz mieć nie tylko możliwość pozostania w Zjednoczonym Królestwie, ale zachowasz też swobodę wyboru, jaką przyznają obecnie obywatelom UE przepisy unijne dotyczące swobodnego przemieszczania się osób Będziesz mogła pracować, uczyć się, prowadzić działalność gospodarczą albo pozostać w domu i opiekować się swoją rodziną. Twoje prawa nie ulegną zmianie po rozpoczęciu pracy.

Mieszkam w Portugalii ale jestem obywatelem Zjednoczonego Królestwa, chronionym umową o wystąpieniu. Czy po zakończeniu okresu przejściowego będę mógł korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w UE?

Obywatele Zjednoczonego Królestwa chronieni umową o wystąpieniu w jednym państwie członkowskim nie będą mogli powoływać się na umowę o wystąpieniu celem uzyskania prawa do swobodnego przemieszczania się do innego państwa członkowskiego, aby założyć działalność gospodarczą lub świadczyć usługi lub usługi transgraniczne na rzecz osób w innych państwach członkowskich. Nie ma to wpływu na żadne prawa obywateli Zjednoczonego Królestwa na podstawie innych instrumentów prawa UE lub prawa krajowego

Kwalifikacje zawodowe a brexit

Informacja o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w przypadku umownego, jak i bezumownego brexitu (DOCX 28 KB).

Noty KE i unijnych agencji ws. brexitu

Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej, jak również poszczególne Agencje Unii Europejskiej chcąc w jak najlepszym stopniu przygotować przedsiębiorców na skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej opracowały noty dedykowanie wybranym sektorom gospodarki oraz szczególnym zagadnieniom

Poniżej przedstawiamy wybrane, najistotniejsze dla polskich przedsiębiorców:

Wszystkie noty Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej opublikowane w zakresie brexitu znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Opracowanie wybranych not KE przez ekspertów MPiT:

Legislacja dostosowawcza w odpowiedzi na brexit

Przygotowania Unii Europejskiej do brexitu obejmują nie tylko publikację not, ale również legislacyjne działania dostosowawcze (obecnie głównie techniczne). Najważniejsze akty prawne przyjęte lub planowane do przyjęcia w odniesieniu do poszczególnych obszarów znajdują się w tabeli (PDF 285 KB).

W szczególności Państwa uwagę kierujemy na poniższe akty:

Zgodnie z zapowiedziami KE, w zależności od potrzeb i wyników negocjacji, lista tzw. aktów dostosowawczych może być jeszcze rozszerzana.