Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Jesteś przedsiębiorcą? Zadaj pytanie o brexit!

Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących wpływu brexitu na prowadzoną działalność gospodarczą. Pytanie można zadać w sposób spersonalizowany na dedykowany adres e-mail: brexit@mpit.gov.pl

Odpowiedź na pytania skierowane na adres e-mail: brexit@mpit.gov.pl zostanie udzielona na adres e-mail, z którego pytanie zostało przesłane. 

Wybrane odpowiedzi na pytania przesłane na powyższy adres e-mail, po odpowiednim zanonimizowaniu, mogą również zostać opublikowane w cześci "Pytania i odpowiedzi". 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: (22) 2629899, (22) 2629855.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 64 pkt. 1 oraz art. 66 ustawy z dnia 30 marca 2018 r., o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie.